Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj...

Konkursy

 11.01.2022

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek
Beskidzkiego Zespołu Leczniczo- Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej
w Jaworzu

        Dyrektor Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki  Długoterminowej w Jaworzu  ogłasza konkurs na stanowisko Przełożonej  Pielęgniarek Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki  Długoterminowej w Jaworzu.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące akty prawne: art. 49 ust. 1 pkt 2  
i ust. 2  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 430), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (t.j. Dz. U. nr 151, poz. 896) oraz regulamin komisji konkursowej.

I. Wymagane kwalifikacje:
Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896 z późn.zm.).

Wymagane kwalifikacje Liczba lat pracy w zawodzie

tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

3

tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wyksztalcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studnia podyplomowe, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia  i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzenia, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

3

licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

5

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty  w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

6

II. Wymagania dodatkowe:
1.    Umiejętność organizowania pracy zespołu pielęgniarek i położnych i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,
2.    Znajomość pakietu MS Office, Excel,
3.    Znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego,
4.     Wiedza i umiejętności  związane z zarządzaniem podmiotem leczniczym,
5.    Komunikatywność i kreatywność.

III. Wymagane dokumenty:
1.    Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2.    Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, potwierdzające prawo wykonywania zawodu,
3.    Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, potwierdzający m.in. wymagany staż pracy,
4.    Inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.- kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,
5.    Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
6.    Wypełnione oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych                                      w celach przeprowadzania postępowania konkursowego (Załącznik nr 1),
7.    Podpisaną klauzulę informacyjną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Załącznik nr 2),

IV. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów
1.    Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko Przełożonej  Pielęgniarek Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki  Długoterminowej
w Jaworzu” należy przesłać pocztą lub składać osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:35) na adres:
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze
2. Na kopercie należy umieścić: nazwisko, imię oraz adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz  adres e-mail.
3. Oferty należy składać w terminie do 10 dni od daty ukazania się  niniejszego ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

V. Informacje dotyczące udostępnienia materiałów
Każdemu kandydat zgłaszający się do konkursu ma możliwość zapoznana się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym w siedzibie Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki  Długoterminowej w Jaworzu- Sekretariat Dyrekcji, budynek Maria, I piętro w godzinach 715 – 1400.

VI. Warunki pracy i płacy
1.    Przełożona Pielęgniarek będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 711 z późn.zm) w wymiarze 1 etatu.
2.    Wynagrodzenie według Regulaminu Wynagradzania Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki  Długoterminowej w Jaworzu.
3.    Świadczenia socjalne i pozostałe uprawnienia według Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Świadczeń Socjalnych Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki  Długoterminowej w Jaworzu.

VII. Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni liczonym od upływu terminu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

Klauzula informacyjna:
LINK : INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REKRUTACJI
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny, Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu, ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze, NIP: 937-14-94-573zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

ZAŁĄCZNIKI:

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH konkurs na stanowiska

załącznik 1 oświadczenie do ogłoszenia konkurs na stanowisko kierownicze - zgoda


 30.07.2021

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie: art. 26 ust. 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1398 z późn. zm.).

Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83 zwany dalej Udzielającym Zamówienia ogłasza postępowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia opieki lekarskiej w dni powszednie w porze nocnej oraz w dni świąteczne i wolne od pracy w: Oddziale Leczniczo – Rehabilitacyjnym dla Dorosłych, Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej dla Dorosłych, Pododdziale Rehabilitacji Kardiologicznej, w Jaworzu przy ul. Słonecznej 83.

- 1 osoba – lekarz dyżurny – specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinach: rehabilitacja medyczna, choroby wewnętrzne, kardiologia, neurologia, balneologia, reumatologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu lub pokrewnych lub bez specjalizacji z 2-letnim doświadczeniem pracy lekarza - ok.74 godzin miesięcznie,

Proponowane kryteria mierzalne: kwota wynagrodzenia – cena 100%

Czas trwania umowy: od dnia zawarcia umowy  na czas udzielania świadczeń zdrowotnych, nie krótszy niż 3 miesiące.

Szczegółowe warunki postępowania, formularze ofert, projekty umów udostępniane są w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Jaworzu, ul. Słoneczna 83, pok. 7, od dnia 30.07.2021 r. w godz. od 7:00 do 14:00 do dnia 13.08.2021 r. do godz. 10:00, kontakt tel. 33/8172166 wew. 511 oraz dodatkowo formularze ofert dostępne na stronie internetowej: www.rehabilitacja-jaworze.com.pl

Miejsce, termin składania ofert: koperta z ofertą w siedzibie Udzielającego zamówienia w Jaworzu ul. Słoneczna 83 w Sekretariacie, mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem 33 817-34-63 do dnia 13.08.2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce, termin rozstrzygnięcia postępowania: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Jaworzu ul. Słoneczna 83, 13.08.2021 r. o godz. 13:00. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawierać będzie braki formalne Udzielający Zamówienie wezwie Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania: komunikat na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia oraz na stronie internetowej: www.rehabilitacja-jaworze.com.pl

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania  w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1373 z późn. zm.).

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, unieważnienia postępowania, przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania bez podania przyczyny.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników postępowania znajduje się w Szczegółowych warunkach postępowania na realizację świadczeń zdrowotnych, punkt XVIII

 

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile size
Download this file (3. Oferta - wzór.doc)3. Oferta - wzór.doc informatyk62 kB
Download this file (4. Oświadczenie oferenta doświadczenie zawodowe.doc)4. Oświadczenie oferenta doświadczenie zawodowe.doc informatyk22 kB
Download this file (5. Oświadczenie oferenta.doc)5. Oświadczenie oferenta.doc informatyk22 kB
Download this file (6. Oświadczenie o niekaralności.doc)6. Oświadczenie o niekaralności.doc informatyk28 kB