Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj...

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

  DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

 www.rehabilitacja-jaworze.com.pl

Data publikacji strony internetowej:  31.12.2013 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  24.06.2022 r.

 • Strona internetowa Szpitala jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej.
 • Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: zmiana kontrastu oraz skali szarości, możliwość powiększenia liter na stronie, możliwość włączenia podkreślenia odsyłaczy, możliwość czytania tekstu przez czytniki ekranu.
 • Na stronie występują następujące niezgodności i/lub wyłączenia: na stronie internetowej znajdują się obrazy i banery, do których nie dodano opisów dla osób niedowidzących, tekstów alternatywnych odnośników - opisy są dodawane sukcesywnie do ww. elementów, brak wizualnego fokusa w postaci ramki w odnośnikach i polach formularza, brak odpowiedniego kontrastu kolorystycznego strony oraz stosunku jasności tekstu do tła, aktywne elementy mogą być niedostępne dla osób korzystających wyłącznie z klawiatury, formularze są częściowo zgodne ze standardami, pola formularzy i przyciski powinny być właściwiej opisane.
 • Szpital zapewnia kontakt korespondencyjny, telefoniczny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego. 
 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Tlałka, adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,tel.kontaktowy:33/8172166 wew. 507

Każdy ma prawo wystąpić do Szpitala z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej w inny sposób niż jest to wskazane.

 • Żądanie powinno zawierać: dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem, wskazanie strony internetowej lub elementy strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo, wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem oraz wskazanie alternatywnego sposobu dostępu (jeśli dotyczy).
 • Jeżeli osoba wnioskująca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 • Żądanie można złożyć:
  • osobiście: Izba Przyjęć dla Dorosłych - Jaworze ul. Słoneczna 83 budynek "Maria" parter lub Sekretariat Medyczny -   Jaworze ul. Słoneczna 83, budynek "Nowy Jerzy" parter
  • pocztą tradycyjną-na adres:  Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny
                                                    Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
                                                    43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83
  • telefonicznie:  pod nr a33 817 21 66 wew. 501 (Sekretariat) SMS pod nr: 502 095 572
  • faxem: pod nr 33 817 34 63 lub wew. 502
  • e-maliem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • e-puap: BZLR_JAWORZE

 

 • Pracownik Szpitala kontaktuje się z osobą występującą z żądaniem w sposób przez niego wskazany i potwierdza możliwość realizacji zgłoszenia.
 • Zapewnienie dostępności cyfrowej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić we wskazanym terminie, Szpital niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Szpital może odmówić zapewnienia dostępności cyfrowej jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
 • W przypadkach, gdy Szpital nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia osobę występującą  z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu.
 • W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi do Szpitala w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej.
 • Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do https://bip.brpo.gov.pl

Skargi i odwołania
Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres organu odwoławczego:al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
Adres e-mail organu odwoławczego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon organu odwoławczego:22/5517700

Oświadczenie sporządzono w dniu 24.06.2022 r. na podstawie samooceny Szpitala. 

 

 DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  Szpital mieści się w następujących lokalizacjach:

-    Jaworze, ul. Słoneczna 83

-    Jaworze, ul. Wapienicka 142

 • Szpital zapewnia wolną od barier poziomych i pionowych przestrzeń komunikacyjną w budynkach zgodnie z przepisami Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270 z późn. zm.). Dogodne warunki ruchu osobom z niepełnosprawnościami umożliwiają dostosowane wejścia do obiektów, zainstalowane dźwigi i platformy (elektryczne lub ręczne), schody i pochylnie.
 • W przypadku braku dostępności polegającej na zapewnieniu wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, Szpital wyznaczył przewodnika dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Szpital zapewnia informację na temat rozkładu budynków i pomieszczeń w sposób wizualny (tablice o rozkładzie pomieszczeń, nazwy oddziałów, mapki, plany).
 • Szpital zapewnia możliwość poruszania się osobie niepełnosprawnej z certyfikowanym psem asystującym zgodnie z art. 20a ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020, poz. 426 z późn. zm.)
 • Zgodnie przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270 z późniejszymi zmianami) budynki Szpitala, w których mogą przebywać osoby z niepełnosprawnością są podzielone na strefy pożarowe, a osoby przebywające w poszczególnych strefach mają zapewnione drogi i dojścia ewakuacyjne o prawidłowych parametrach.  Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i personelowi zapewniane jest przez coroczne ćwiczenia z ewakuacji obiektów.
 • Na terenie Szpitala są wyznaczone miejsca postojowe przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Budynki szpitalne posiadają wejścia zapewniające dostęp osobom niepełnosprawnym.
 • Ciągi komunikacyjne w budynkach szpitalnych są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, oznakowane i wyposażone w: pochwyty, pochylnie z  poręczami, podjazdy dla wózków, platformy pionowe i ukośne oraz antypoślizgowe nawierzchnie podłóg.
 • Ciągi komunikacyjne i drzwi do nich przynależne (zewnętrzne jak i wewnętrzne) w budynkach szpitalnych dają możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich.
 • Wszystkie windy są przystosowane do przewozu osób na noszach oraz osób niepełnosprawnych.  Zapewniona jest przestrzeń manewrowa przed windą.
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w korytarzach ogólnodostępnych, i są wyposażone w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku oraz rodzicom z małymi dziećmi. Są one większe niż toalety standardowe oraz posiadają ergonomiczne uchwyty.
 • W Działach Rehabilitacji znajdują się dyżurne wózki inwalidzkie do użytku przez osoby niepełnosprawne.
 • Dojazd do Szpitala jest możliwy busami.

 

 DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNA

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwane dalej "osobami uprawnionymi" mają prawo do kontaktu ze Szpitalem za pomocą:

 • środków współczesnej komunikacji:
  • poczty elektronicznej - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • faxu: 33 817 34 63 lub wew. 502,
  • wiadomości tekstowych SMS pod nr tel. 502 095 572 (Izba Przyjęć dla Dorosłych)
  • strony internetowej: www.rehabilitacja-jaworze.com.pl
 • dostępu do świadczeń usług tłumacza:
  • PJM (polskiego języka migowego),
  • SJM (system językowo - migowy),
  • SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Prosimy o wskazanie przedmiotu sprawy w celu sprawnego jej załatwienia.

Zgodnie z art. 12 ust 1 w/w ustawy osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z dostępu do świadczeń usług tłumacza: PJM, SJM i SKOGN ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się,  co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie można dostarczyć

  • osobiście: Izba Przyjęć dla Dorosłych - Jaworze ul. Słoneczna 83 budynek "Maria" parter lub Sekretariat Medyczny - Jaworze ul. Słoneczna 83, budynek "Nowy Jerzy" parter
  • pocztą tradycyjną-na adres:  Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny
                                                    Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
                                                    43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83
  • telefonicznie:  pod nr 33 817 21 66 wew. 501 (Sekretariat) SMS pod nr: 502 095 572
  • faxem: pod nr 33 817 34 63 lub wew. 502
  • e-maliem:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • e-puap: BZLR_JAWORZE
 • Świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Osoba uprawniona ma prawo również do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach ze Szpitalem.
 • Szpital zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. W celu udzielenia pomocy osobie korzystającej z psa asystującego prosimy o zgłoszenie jak wyżej.
 • Szpital zapewnia dostęp, polegający na wsparciu innej osoby lub obsługę osoby słabosłyszącej w warunkach dla niej dostosowanych (tzw. "ciche miejsce").

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej.

Postępowanie dot. składania wniosków o zapewnienie dostępności oraz skarg na brak zapewnienia dostępności:

 • Wniosek powinien zawierać: dane kontaktowe wnioskodawcy, wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno - komunikacyjnym, wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą, wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności (jeżeli dotyczy)
 • Wniosek można złożyć:
  • osobiście: Izba Przyjęć dla Dorosłych - Jaworze ul. Słoneczna 83 budynek "Maria" parter lub Sekretariat Medyczny - Jaworze ul. Słoneczna 83, budynek "Nowy Jerzy" parter
  • pocztą tradycyjną-na adres:  Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny
                                                    Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
                                          43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83
  • telefonicznie:  pod nr 33 817 21 66 wew. 501 (Sekretariat) SMS pod nr: 502 095 572
  • faxem: pod nr 33 817 34 63 lub wew. 502
  • e-maliem:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • e-puap: BZLR_JAWORZE

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w terminie i w zakresie określonym we wniosku nie jest możliwe, Szpital niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 • W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, Szpital niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności. Szpital zapewni dostęp alternatywny.
 • W przypadku, gdy Szpital nie zapewnił wnioskodawcy dostępności (w sposób określonych w powyższych tiretach), wnioskodawca może złożyć skargę w sprawie braku zapewniana dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON.