37. Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń i wyrobów medycznych (w tym aparatury medycznej i sprzętu rehabilitacyjnego oraz aparatury laboratoryjnej) w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

37. Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń i wyrobów medycznych (w tym…