Wdrożenie i rozwój usług medycznych z zakresu e-zdrowia

Wdrożenie i rozwój usług medycznych z zakresu e-zdrowia

Beskidzki Zespół Leczniczo–Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu jako beneficjent funduszy europejskich realizuje projekt w ramach osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.:

„Wdrożenie i rozwój usług medycznych z zakresu e-zdrowia w Beskidzkim Zespole Leczniczo – Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu”.

Projekt zakłada zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz zwiększenie dostępności e-usług.

Przedmiotem projektu jest modernizacja oraz rozbudowa infrastruktury teletechnicznej i informatycznej wykorzystywanej przez Szpital do udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom regionu. Umożliwi to zasadnicze rozszerzenie zakresu działalności Szpitala, wdrożonych systemów informatycznych, a także wdrożenie nowych, zaawansowanych systemów.

Kluczowymi założeniami przedsięwzięcia są:
uruchomienie dwóch interaktywnych portali: Obsługi Pacjenta oraz Obsługi Kontrahenta, które służyć będą do świadczenia elektronicznych usług publicznych, charakteryzujących się wysokim stopniem dojrzałości,
umożliwienie korzystania z telekonsultacji,
poprawa bezpieczeństwa danych wrażliwych.

Okres realizacji projektu: 23.03.2020 r. – 31.12.2022 r.

Całkowita wartość projektu:  2 254 903,29 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu:  2 189 525,34 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  1 861 096,56 zł