Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://rehabilitacja-jaworze.com.pl

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

• Data publikacji strony internetowej: 2013-12-31.
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

• Niezgodne z wytycznymi WCAG listy punktowe oraz tabele.
• Dokumenty w formie skanu, które nie posiadają odpowiednich semantycznych znaczników HTML.
• Niezgodne z wytycznymi załączniki.
• Częściowa obsługa skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej – audyt.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Skróty klawiaturowe

• Częściowa obsługa skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Tlałka, informatyk@rehabilitacja-jaworze.com.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 338172166 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Adres organu odwoławczego: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon organu odwoławczego: 22/5517700

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Jaworze, ul. Słoneczna 83

• Szpital zapewnia wolną od barier poziomych i pionowych przestrzeń komunikacyjną w budynkach zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270 z późn. zm.). Dogodne warunki ruchu osobom z niepełnosprawnościami umożliwiają dostosowane wejścia do obiektów, zainstalowane dźwigi i platformy (elektryczne lub ręczne), schody i pochylnie.
• W przypadku braku dostępności polegającej na zapewnieniu wolnych od barier poziomych
i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, Szpital wyznaczył przewodnika dla osób
z niepełnosprawnościami.
• Szpital zapewnia informację na temat rozkładu budynków i pomieszczeń w sposób wizualny (tablice o rozkładzie pomieszczeń, nazwy oddziałów, mapki, plany).
• Szpital zapewnia możliwość poruszania się osobie niepełnosprawnej z certyfikowanym psem asystującym zgodnie z art. 20a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020, poz. 426 z późn. zm.).
• Zgodnie przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270 z późn. zm.) budynki Szpitala, w których mogą przebywać osoby z niepełnosprawnością są podzielone na strefy pożarowe, a osoby przebywające w poszczególnych strefach mają zapewnione drogi i dojścia ewakuacyjne o prawidłowych parametrach. Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i personelowi zapewniane jest przez coroczne ćwiczenia z ewakuacji obiektów.
• Na terenie Szpitala są wyznaczone miejsca postojowe przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
• Budynki szpitalne posiadają wejścia zapewniające dostęp osobom niepełnosprawnym.
• Ciągi komunikacyjne w budynkach szpitalnych są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, oznakowane i wyposażone w: pochwyty, pochylnie z poręczami, podjazdy dla wózków, platformy pionowe i ukośne oraz antypoślizgowe nawierzchnie podłóg.
• Ciągi komunikacyjne i drzwi do nich przynależne (zewnętrzne jak i wewnętrzne) w budynkach szpitalnych dają możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich.
• Wszystkie windy są przystosowane do przewozu osób na noszach oraz osób niepełnosprawnych. Zapewniona jest przestrzeń manewrowa przed windą.
• Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w korytarzach ogólnodostępnych i są wyposażone w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku oraz rodzicom z małymi dziećmi. Są one większe niż toalety standardowe oraz posiadają ergonomiczne uchwyty.
• W Działach Rehabilitacji znajdują się dyżurne wózki inwalidzkie do użytku przez osoby niepełnosprawne.
• Dojazd do Szpitala jest możliwy busami.

Jaworze, ul. Wapienicka 142

• Szpital zapewnia wolną od barier poziomych i pionowych przestrzeń komunikacyjną w budynkach zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270 z późn. zm.). Dogodne warunki ruchu osobom z niepełnosprawnościami umożliwiają dostosowane wejścia do obiektów, zainstalowane dźwigi i platformy (elektryczne lub ręczne), schody i pochylnie.
• W przypadku braku dostępności polegającej na zapewnieniu wolnych od barier poziomych
i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, Szpital wyznaczył przewodnika dla osób
z niepełnosprawnościami.
• Szpital zapewnia informację na temat rozkładu budynków i pomieszczeń w sposób wizualny (tablice o rozkładzie pomieszczeń, nazwy oddziałów, mapki, plany).
• Szpital zapewnia możliwość poruszania się osobie niepełnosprawnej z certyfikowanym psem asystującym zgodnie z art. 20a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020, poz. 426 z późn. zm.).
• Zgodnie przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270 z późn. zm.) budynki Szpitala, w których mogą przebywać osoby z niepełnosprawnością są podzielone na strefy pożarowe, a osoby przebywające w poszczególnych strefach mają zapewnione drogi i dojścia ewakuacyjne o prawidłowych parametrach. Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i personelowi zapewniane jest przez coroczne ćwiczenia z ewakuacji obiektów.
• Na terenie Szpitala są wyznaczone miejsca postojowe przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
• Budynki szpitalne posiadają wejścia zapewniające dostęp osobom niepełnosprawnym.
• Ciągi komunikacyjne w budynkach szpitalnych są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, oznakowane i wyposażone w: pochwyty, pochylnie z poręczami, podjazdy dla wózków, platformy pionowe i ukośne oraz antypoślizgowe nawierzchnie podłóg.
• Ciągi komunikacyjne i drzwi do nich przynależne (zewnętrzne jak i wewnętrzne) w budynkach szpitalnych dają możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich.
• Wszystkie windy są przystosowane do przewozu osób na noszach oraz osób niepełnosprawnych. Zapewniona jest przestrzeń manewrowa przed windą.
• Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w korytarzach ogólnodostępnych i są wyposażone w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku oraz rodzicom z małymi dziećmi. Są one większe niż toalety standardowe oraz posiadają ergonomiczne uchwyty.
• W Działach Rehabilitacji znajdują się dyżurne wózki inwalidzkie do użytku przez osoby niepełnosprawne.
• Dojazd do Szpitala jest możliwy busami.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

• Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://bzlr.bip.gov.pl/fobjects/download/958442/raport-gus-2-pdf.html
• Jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego: https://rehabilitacja-jaworze.com.pl/migowy

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwane dalej “osobami uprawnionymi” mają prawo do kontaktu ze Szpitalem za pomocą:
• środków współczesnej komunikacji:
– poczty elektronicznej – e-mail: bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl
– faxu: 33 817 34 63 lub wew. 502
– wiadomości tekstowych SMS pod nr tel. 502 095 572 (Izba Przyjęć dla Dorosłych)
– strony internetowej: www.rehabilitacja-jaworze.com.pl
• dostępu do świadczeń usług tłumacza:
– PJM (polskiego języka migowego),
– SJM (system językowo – migowy),
– SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).
Prosimy o wskazanie przedmiotu sprawy w celu sprawnego jej załatwienia.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 w/w ustawy osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania
z dostępu do świadczeń usług tłumacza: PJM, SJM i SKOGN ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie można dostarczyć:
• osobiście: Izba Przyjęć dla Dorosłych – Jaworze ul. Słoneczna 83 budynek “Maria” parter lub
Sekretariat Medyczny – Jaworze ul. Słoneczna 83, budynek “Nowy Jerzy” parter
• pocztą tradycyjną – na adres: Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83
– telefonicznie: pod nr 33 817 21 66 wew. 501 (Sekretariat) SMS pod nr: 502 095 572
– faxem: pod nr 33 817 34 63 lub wew. 502
– e-maliem: bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl
– e-Puap: BZLR_JAWORZE
• Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..