Dostosowanie drogi pożarowej na terenie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Szpital w Jaworzu realizuje dwuletni projekt inwestycyjny pn. „Dostosowanie drogi pożarowej na terenie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu”.
Zadanie dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

– Inwestycja przewiduje dostosowanie istniejącej drogi do m.in. przepisów pożarowych, wymianę istniejącej nawierzchni wykonanej z trylinki na nawierzchnię asfaltową na podbudowie wraz z towarzyszącymi ciągami pieszymi wykonanymi z kostki betonowej na podbudowie, częściowe poszerzenie oraz zmianę jej przebiegu.
– W zakresie robót drogowych, przy budynku Mariensztat, przewiduje się przebudowę istniejącej oraz budowę nowej kanalizacji sanitarnej, a także przebudowę zewnętrznej sieci oświetlenia oraz montaż nowego systemu parkingowego.
– Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem także budowę ciągów pieszych ze schodami terenowymi oraz dróg manewrowych, parkingów samochodów osobowych i wozów bojowych straży pożarnej.
– Planowany do przebudowy odcinek obejmuje 488 m długości, 4,5 m szerokości.

Okres realizacji zadania: 22.08.2022 r. – 17.11.2023 r.

Całkowita wartość zadania: 4 497 471,73 zł