Konkursy

Postępowania do 130 tyś.zł

Konkursy

Konkursy

 30.08.2022

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Ordynatora Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży
Beskidzkiego Zespołu Leczniczo- Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu

 
Dyrektor Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki  Długoterminowej w Jaworzu  ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki  Długoterminowej w Jaworzu.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące akty prawne: art.49 ust.1pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.z 2022r.,poz.633 z późn.zm) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 430), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (t.j. Dz. U. nr 151, poz. 896) oraz regulamin komisji konkursowej.

I. Wymagane kwalifikacje:
Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( t.j. Dz.U. Nr 151, poz. 896 z późn.zm.).

Wymagane kwalifikacje

Liczba lat pracy w zawodzie

– tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej  z profilem oddziału lub w dziedzinie pokrewnej

8

 II. Wymagania dodatkowe:
1.    Umiejętność organizowania pracy zespołu Oddziału i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,
2.    Znajomość pakietu MS Office, Exel,
3.    Znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego,
4.    Wiedza i umiejętności  związane z zarządzaniem podmiotem leczniczym,
5.    Komunikatywność i kreatywność.

 

III. Wymagane dokumenty:
1.    Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2.    Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, potwierdzające prawo wykonywania zawodu,
3.    Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, potwierdzający m.in. wymagany staż pracy,
4.    Inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.- kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,
5.    Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
6.    Wypełnione oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego (Załącznik nr 1),
7.    Podpisana klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Załącznik nr 2),

IV. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów
1.    Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki  Długoterminowej  w Jaworzu należy przesłać pocztą lub składać osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:35) na adres:

 

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze

 

2. Na kopercie należy umieścić: nazwisko, imię oraz adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.
3. Oferty należy składać w terminie do 20 dni od daty ukazania się  niniejszego ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.
4. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej   Beskidzkiego  Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego  Szpitala  Opieki  Długoterminowej w Jaworzu.

V. Informacje dotyczące udostępnienia materiałów
Każdy kandydat zgłaszający się do konkursu ma możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym w siedzibie Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki  Długoterminowej w Jaworzu- Sekretariat Dyrekcji, budynek Maria, I piętro w godzinach 7:15 – 14:00.

VII. Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni liczonym od upływu terminu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

Załącznik 1
Załącznik 2

 


26.08.2022

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.Lecznictwa  w Beskidzkim  Zespole Leczniczo- Rehabilitacyjnym  Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu w niepełnym wymiarze czasu pracy ¼ etatu

Dyrektor Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki  Długoterminowej w Jaworzu  ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Beskidzkim  Zespole  Leczniczo-Rehabilitacyjnym  Szpitalu Opieki  Długoterminowej w Jaworzu.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące akty prawne: art.49 ust.1pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.z 2022r.,poz.633 z późn.zm) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 430), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (t.j. Dz. U. nr 151, poz. 896) oraz regulamin komisji konkursowej.

I. Wymagane kwalifikacje:
Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( t.j. Dz.U. Nr 151, poz. 896 z późn.zm.).

Wymagane kwalifikacje

Liczba lat pracy w zawodzie

– tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej  z profilem oddziału lub w dziedzinie pokrewnej.

8

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność organizowania pracy podległego Pionu Medycznego Beskidzkiego Zespołu  Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu oraz  rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych,
 2. Znajomość pakietu MS Office, Exel,
 3. Znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego,
 4. Wiedza i umiejętności  związane z zarządzaniem podmiotem leczniczym,
 5. Komunikatywność i kreatywność.

III. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, potwierdzające prawo wykonywania zawodu,
 3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, potwierdzający m.in. wymagany staż pracy,
 4. Pisemna koncepcja pracy na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu (należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami ),
 5. Inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.- kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,
 6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
 7. Wypełnione oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego (Załącznik nr 1),
 8. Podpisana klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Załącznik nr 2)

IV. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

1. Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa  Beskidzkiego  Zespołu  Leczniczo-Rehabilitacyjnego  Szpitala  Opieki  Długoterminowej  w Jaworzu  należy przesłać pocztą lub składać osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:35)    na adres:

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze

2. Na kopercie należy umieścić: nazwisko, imię oraz adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.
3. Oferty należy składać w terminie do 20 dni od daty ukazania się  niniejszego ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.
4. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej  Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego   Szpitala  Opieki  Długoterminowej w Jaworzu .

V. Informacje dotyczące udostępnienia materiałów
Każdy kandydat zgłaszający się do konkursu ma możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym w siedzibie Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki  Długoterminowej w Jaworzu- Sekretariat Dyrekcji, budynek Maria, I piętro w godzinach 7:15 – 14:00.

VII. Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni liczonym od upływu terminu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

Załącznik 1
Załącznik 2

 


22.08.2022

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Ordynatora Oddziału Leczniczo -Rehabilitacyjnego dla
Dorosłych w Beskidzkim  Zespole Leczniczo- Rehabilitacyjnym  Szpitalu Opieki Długoterminowej
w Jaworzu

Dyrektor Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki  Długoterminowej  w Jaworzu  ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Leczniczo -Rehabilitacyjnego dla Dorosłych w Beskidzkiego   Zespołu  Leczniczo-Rehabilitacyjnego  Szpitala Opieki  Długoterminowej w Jaworzu.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące akty prawne: art.49 ust.1pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.z 2022r.,poz.633 z późn.zm) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 430), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (t.j. Dz. U. nr 151, poz. 896) oraz regulamin komisji konkursowej.

I.Wymagane kwalifikacje:

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( t.j. Dz.U. Nr 151, poz. 896 z późn.zm.).

Wymagane kwalifikacje

Liczba lat pracy w zawodzie

tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej  z profilem oddziału lub w dziedzinie pokrewnej.

8

II. Wymagania dodatkowe

 1. Umiejętność organizowania pracy Zespołu Oddziału i rozwiązywania konfliktów rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,
  2. Znajomość pakietu MS Office, Exel,
  3. Znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego,
  4. Wiedza i umiejętności  związane z zarządzaniem podmiotem leczniczym,
  5. Komunikatywność i kreatywność.

III. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, potwierdzające prawo wykonywania zawodu,
 3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, potwierdzający m.in. wymagany staż pracy,
 4. Inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.- kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,
 5. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
 6. Wypełnione oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego (Załącznik nr 1),
 7. Podpisana klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Załącznik nr 2),

IV. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

 1. Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dorosłych Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego   Szpitala  Opieki  Długoterminowej  w Jaworzu  należy przesłać pocztą lub składać osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:35)    na adres:

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze

    2. Na kopercie należy umieścić: nazwisko, imię oraz adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.
    3. Oferty należy składać w terminie do 20 dni od daty ukazania się  niniejszego ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.
    4. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej  Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego   Szpitala  Opieki  Długoterminowej w Jaworzu

V. Informacje dotyczące udostępnienia materiałów
Każdy kandydat zgłaszający się do konkursu ma możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym w siedzibie Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki  Długoterminowej w Jaworzu- Sekretariat Dyrekcji, budynek Maria, I piętro w godzinach 7:15 – 14:00.

VII. Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni liczonym od upływu terminu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

Załącznik 1
Załącznik 2


20.07.2022

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

BESKIDZKIEGO ZESPOŁU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO SZPITALA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W JAWORZU

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2022 r., poz. 633 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia  6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2021 r., poz. 430) oraz Regulamin przeprowadzania konkursu na ww. stanowisko.

 

 

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu, ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze.

2. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego: Materiały udostępnia Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia – z siedzibą przy                   ul. Reymonta 24, 40-037 Katowice, V piętro, pokój nr 510, od poniedziałku do piątku                  w godzinach od 8.00 do 14.00.

3. Stanowisko objęte konkursem: Kierownik (dyrektor) Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze.

4. Wymagane kwalifikacje kandydata:

1)  wykształcenie wyższe,

2)  posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika (dyrektora),

3)  posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończenie studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

4)  brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,

5. Wymagania dodatkowe:

1)  znajomość ustawy o samorządzie województwa,

2)  znajomość ustawy o działalności leczniczej i ustawy o finansach publicznych,

3)  znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,

4)  znajomość Kodeksu pracy,

5)  znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego.

6. Wymagane dokumenty od kandydatów:

1)    podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2)    dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, tj. dotyczące posiadanego wykształcenia i stażu pracy,

3)    opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4)    inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,

5)    pisemna koncepcja pracy na stanowisku dyrektora Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu,

6)    informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,

7)    oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem,

8)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

9)    oświadczenie kandydata, iż nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

10) oświadczenie kandydata dot. prowadzenia działalności gospodarczej oraz znajomości zapisów antykorupcyjnych (Załącznik nr 1),

11) wypełniona klauzula informacyjna (Załącznik nr 2),

12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego.

Kopie dokumentów wskazanych w ppkt 4 powinny być poświadczone “za zgodność z oryginałem”, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata (na żądanie oryginały do wglądu komisji konkursowej).

7. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów: Oferty należy przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub składać w zaklejonych kopertach w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30 w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego wraz z adnotacją „Konkurs na stanowisko dyrektora Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu” (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego).

8. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;  90 dni od dnia publikacji ogłoszenia.

 

Załącznik nr1 i nr2


 

 

 

Poprzedni wpis Następny wpis