Finansowanie inwestycji – Unia Europejska

Postępowania do 130 tyś.zł

 Wykaz realizowanych projektów współfinansowanych ze źródeł krajowych oraz funduszy i programów Unii Europejskiej (za wyjątkiem EFS)

Lp.
Źródło współfinansowania (Program)
Tytuł projektu
 
1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Poprawa jakości usług medycznych poprzez dostosowanie obiektów BZLR do wymogów prawnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego
Okres realizacji: Projekt był realizowany w latach 2007-2009
Wartość projektu: 
4 321 342,45 złotych
Dofinansowanie: 
1 125 335,45 złotych
2 Zintegrowany Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Zabudowa logii w budynku Oddziału dla Dzieci i Młodzieży (Jaworze)
Okres realizacji: Projekt był realizowany w 2005 roku
Wartość projektu: 
179 388,61 złotych
Dofinansowanie: 
134 541,45 złotych
3 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wykonanie kanalizacji w obiektach BZLR w Jaworzu ul. Słoneczna 83
Okres realizacji: Projekt był realizowany w 2008 roku. 
Pożyczka: 
40 216,00 zł
4 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dostosowanie zakładu do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia zakładu opieki zdrowotnej w zakresie modernizacji Oddziału Leczniczo ? Rehabilitacyjnego dla Dorosłych ? budynek Szymon
Okres realizacji: 2006 ? 2007
Dotacja: 
1 559 800
5 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Adaptacja, modernizacja i dostosowanie Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dorosłych do obowiązujących przepisów i wymagań – dot. budynków ?Maria? i części ?Przewiązki?.
Okres realizacji: 2007 r.
Dotacja: 
849 366, 68 zł
6 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Adaptacja, modernizacja i dostosowanie Oddziału Leczniczo ? Rehabilitacyjnego dla Dorosłych do obowiązujących przepisów i wymagań III etap ?Przewiązka?
Okres realizacji: 2008 
Dotacja: 
772 000,00 zł
7 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Modernizacja i dostosowanie do wymogów fachowych i sanitarnych budynku ?Nowy Jerzy?.
Okres realizacji: 2008 rok
Dotacja: 
1 118 000,00 zł
8 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Adaptacja i modernizacja budynku ?Jaś? Beskidzkiego Zespołu Leczniczo ? Rehabilitacyjnego w Jaworzu do wymagań dla Ośrodka Hydroterapii z użyciem wód termalno ? solankowych wraz z wyposażeniem
Okres realizacji: 2009 r.
Dotacja: 
730 420,00 zł 
(w tym dotacja z PFRON 
598 021,95 zł)
9 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Termomodernizacja kompleksu budynków Oddziału Leczniczo- Rehabilitacyjnego dla Dorosłych Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala
Opieki Długoterminowej w Jaworzu, w tym:
A) Budowa instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej,
B) Modernizacja kotłowni węglowej,
C) Docieplenie dachu i elewacji oraz wymiana stolarki zewnętrznej w ramach termomodernizacji budynku ?Stary Jerzy?,
D) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w ramach termomodernizacji budynku ?Stary Jerzy?;
E) Zakup, montaż i wymiana rurociągów c.o. i c.w.u.:
– Kotłownia Główna ? Budynek ?Maria? (odległość od punktu zasilania do punktu odbioru 50 mb)
F) – Kotłownia Główna ? Budynek ?Szymon? (odległość od punktu zasilania do punktu odbioru 50 mb)*.
 
10 a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
b) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Modernizacja, przebudowa i adaptacja Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów i wymagań ? przebudowa segmentu B w tym: 
a. Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektu służącego rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w szczególności osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w segmencie B Budynku Głównego Oddziału Leczniczo ? Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Beskidzkiego Zespołu Leczniczo ? Rehabilitacyjnego w Jaworzu. 
b. Termomodernizacja segmentu B Budynku Głównego Oddziału Leczniczo ? Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Beskidzkiego Zespołu Leczniczo ? Rehabilitacyjnego w Jaworzu
 
11 a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
b) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
c) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
d) Województwo Śląskie 
Modernizacja, przebudowa i adaptacja Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów i wymagań ? przebudowa budynku A ? etap I w tym:
a. Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektu służącego rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w szczególności osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wBudynku A Oddziału Leczniczo ? Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Beskidzkiego ZespołuLeczniczo ? Rehabilitacyjnego w Jaworzu.
b. Termomodernizacja Budynku A (segmentu A) Oddziału Leczniczo ? Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Beskidzkiego Zespołu Leczniczo ? Rehabilitacyjnego w Jaworzu
 
12 Ministerstwo Zdrowia
Dynamiczny systemu odciążającego do nauki chodzenia w ramach programu zdrowotnego pn.: ?Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD? w zakresie zadania pn.: ?Zakup aparatury dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu?
Dotacja z Ministerstwa Zdrowia:
29 976,20 zł
13 Ministerstwo Zdrowia
Zestaw do treningu cykloergometrycznego ze stanowiskami monitorującymi w ramach programu zdrowotnego pn.: ?Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD? w zakresie zadania pn.: ?Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną?
Dotacja z Ministerstwa Zdrowia:
75 478,68 zł
14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Działanie 2.1 ? Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RPO WSL na lata 2007-2012; projekt pn.?Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu? – Nr projektu: 1364
WARTOŚĆ PROJEKTU: 458 105,00 PLN
DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ: 389 389,25 PLN
15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Działanie 2.2 ? Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO WSL na lata 2007-2012; projekt pn.? Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu? – Nr projektu: 1384
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 624 783,96 PLN
DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ: 1 273 629,21 PLN