Wdrożenie i rozwój usług medycznych z zakresu e-zdrowia

Postępowania do 130 tyś.zł

 

 Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu


jako beneficjent funduszy europejskich realizuje projekt w ramach osi priorytetowej:
II. Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.

Wdrożenie i rozwój usług medycznych z zakresu e-zdrowia
w Beskidzkim Zespole Leczniczo – Rehabilitacyjnym
Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu”.

 Projekt zakłada zwiększenie poziomu wykorzystania technologii  informacyjno – komunikacyjnych oraz zwiększenie dostępności e-usług.

Przedmiotem projektu jest modernizacja oraz rozbudowa infrastruktury teletechnicznej  i informatycznej wykorzystywanej przez Szpital do udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom regionu.

Umożliwi to zasadnicze rozszerzenie zakresu działalności Szpitala,  wdrożonych  systemów informatycznych, a także wdrożenie nowych, zaawansowanych systemów.

 

Kluczowymi założeniami przedsięwzięcia są:

  • uruchomienie dwóch interaktywnych portali:  Obsługi Pacjenta oraz Obsługi Kontrahenta, które służyć będą do świadczenia elektronicznych usług publicznych, charakteryzujących się wysokim stopniem dojrzałości,
  • umożliwienie korzystania z telekonsultacji,
  • poprawa bezpieczeństwa danych wrażliwych.

Okres realizacji projektu: 23.03.2020 r. – 31.12.2022 r.

Całkowita wartość projektu:  2 291 141,30 zł

 Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu:  2 206 592,88 zł

 Dofinansowanie projektu z UE:  1 875 603,96 zł

Załączniki:

efrr