Oferty Pracy

Postępowania do 130 tyś.zł

02.01.2024

Dyrektor Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu ogłasza nabór na stanowisko Kierownik Pracowni Analitycznej

Ogłoszenie laboratorium


29.09.2023

Dyrektor Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Pododdziału Rehabilitacji Kardiologicznej


Ogłoszenie o konkursie

Oświadczenie kandydata

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych


22.08.2023

Dyrektor Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu ogłasza nabór na stanowisko:
Przewodniczącego zespołu zakażeń szpitalnych i nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi.

Ogłoszenie o konkursie

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w ramach rekrutacji

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dla nadawców i odbiorców korespondencji e-mailowej


14.07.2022

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Ordynatora Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży

Beskidzkiego Zespołu Leczniczo- Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu

znajduje się pod linkiem:


Ogłoszenie o konkursie


Aktualne oferty pracy w Szpitalu znajdują się na stronie portalu:

Aktualne oferty pracy w Szpitalu - kliknij!


Praca dla obywateli Ukrainy / Робота для громадян України / Работа для граждан Украины

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu zatrudni osoby z wykształceniem medycznym, m.in.:

 • lekarzy specjalistów: rehabilitacji medycznej, ortopedii, neurologii, chorób wewnętrznych, reumatologii, pediatrii, kardiologii,
 • pielęgniarki,
 • fizjoterapeutów.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie  dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: kadry.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl.

Szczegóły ofert pracy można uzyskać pod numerem telefonu: (33) 8172166 (wew. 511)

 

 

 Лікувально-реабілітаційна лікарня Бескидзки Лікарня тривалого лікування в Явоже працевлаштуватиме людей з медичною освітою, серед інших:

 • лікарі-спеціалісти: медична реабілітація, ортопедія і травматологія, неврологія, внутрішні хвороби, ревматологія, педіатрія, кардіологія,
 • медсестри,
 • фізіотерапевти.

 Якщо ви зацікавлені, будь ласка, надішліть свої документи на адресу електронної пошти: kadry.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl

  Деталі пропозицій роботи можна отримати за телефоном: (33) 81 721 66 (внутрішній номер 511)
 

 

 Лечебно-реабилитационная больница Бескидзки Больница длительного лечения в  Явоже трудоустроит людей с медицинским образованием, среди прочего:

 • врачи-специалисты: медицинская реабилитация, ортопедия и травматология, неврология, внутренние болезни, ревматология, педиатрия, кардиология,
 • медсестры,
 • физиотерапевты.

 Если вы заинтересованы, пожалуйста, отправьте свои документы на адрес электронной почты: kadry.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl

 Детали предложений работы можно получить по телефону: (33) 81 721 66 (внутренний номер 511)


 Jaworze, 21.02.2022 r.

 OGŁOSZENIE

 Poszukujemy pracownika na stanowisko:

 Lekarz – Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Zakres obowiązków

 • przyjmowanie pacjentów do oddziału
 • leczenie i opieka nad pacjentami hospitalizowanymi na oddziale
 • możliwość pełnienia dyżurów na oddziale
 • prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Wymagania

 • tytuł zawodowy lekarza i pełne prawo wykonywania zawodu
 • tytuł lekarza w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii medycyny fizykalnej lub tytuł lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii lub tytuł lekarza który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej.
 • samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność i zaangażowanie
 • dobra organizacja pracy

Co oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat, część etatu lub w innej formie zatrudnienia (do uzgodnienia),
 • możliwość objęcia stanowiska Ordynatora lub Z-cy Ordynatora na Oddziale dla Dzieci i Młodzieży,
 • system premiowania pracowników, gratyfikacje jubileuszowe, dodatki stażowe,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym m.in. dofinansowanie do wypoczynku oraz dodatki świąteczne,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji (szkolenia),
 • dobrą atmosferę pracy i wsparcie ze strony pozostałych Współpracowników.

Uwagi dotyczące aplikowania:

Oferty zawierające życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopie poświadczające wykształcenie prosimy kierować na adres: kadry.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl z dopiskiem REKRUTACJA NA STANOWISKO LEKARZ, na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest:
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny , Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu , ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze, NIP: 937-14-94-573
Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.

Zgoda na przetwarzanie danych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny , Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu , ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze, NIP: 937-14-94-573
zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Jaworze, dnia 23.06.2021r.

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie: art. 26 ust. 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1398 z późn. zm.).

Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83 zwany dalej Udzielającym Zamówienia ogłasza postępowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia opieki lekarskiej w dni powszednie w porze nocnej oraz w dni świąteczne i wolne od pracy w: Oddziale Leczniczo – Rehabilitacyjnym dla Dorosłych, Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej dla Dorosłych, Pododdziale Rehabilitacji Kardiologicznej, w Jaworzu przy ul. Słonecznej 83.

 1 osoba – lekarz dyżurny – specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinach: rehabilitacja medyczna, choroby wewnętrzne, kardiologia, neurologia, balneologia, reumatologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu lub pokrewnych lub bez specjalizacji z 2-letnim doświadczeniem pracy lekarza – ok.74 godzin miesięcznie,

Proponowane kryteria mierzalne: kwota wynagrodzenia – cena 100%

Czas trwania umowy: od dnia zawarcia umowy  na czas udzielania świadczeń zdrowotnych, nie krótszy niż 3 miesiące.

Szczegółowe warunki postępowania, formularze ofert, projekty umów udostępniane są w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Jaworzu, ul. Słoneczna 83, pok. 7, od dnia 23.06.2021 r. w godz. od 7:00 do 14:00 do dnia 16.07.2021 r. do godz. 09:00, kontakt tel. 33/8172166 wew. 511 oraz dodatkowo formularze ofert dostępne na stronie internetowej: www.rehabilitacja-jaworze.com.pl

Miejsce, termin składania ofert: koperta z ofertą w siedzibie Udzielającego zamówienia w Jaworzu ul. Słoneczna 83 w Sekretariacie, mailowo na adres bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl lub faxem 33 817-34-63 do dnia 16.07.2021 r. do godz. 14:00.

Miejsce, termin rozstrzygnięcia postępowania: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Jaworzu ul. Słoneczna 83, 19.07.2021 r. o godz. 14:00. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawierać będzie braki formalne Udzielający Zamówienie wezwie Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania: komunikat na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia oraz na stronie internetowej: www.rehabilitacja-jaworze.com.pl

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania  w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1373 z późn. zm.).

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, unieważnienia postępowania, przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania bez podania przyczyny.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników postępowania znajduje się w Szczegółowych warunkach postępowania na realizację świadczeń zdrowotnych, punkt XVIII

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie świadczeń zdrowotnych
Szczegółowe warunki postępowania na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie
Oferta – wzór
Oświadczenie oferenta doświadczenie zawodowe
Oświadczenie oferenta
Oświadczenie o niekaralności


Jaworze, dnia 01.07.2020

OGŁOSZENIE

Poszukujemy pracownika na stanowisko Lekarz – Specjalista Rehabilitacji Medycznej .

Zakres obowiązków

 • przyjmowanie pacjentów do oddziału
 • leczenie i opieka nad pacjentami hospitalizowanymi w oddziale
 • pełnienie dyżurów w oddziale
 • prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Wymagania

 • tytuł zawodowy lekarza i pełne prawo wykonywania zawodu
 • specjalizacja z zakresu rehabilitacji medycznej
 • samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność i zaangażowanie
 • dobra organizacja pracy

Co oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat,
 • system premiowania pracowników, gratyfikacje jubileuszowe, dodatki stażowe,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym m.in. dofinansowanie do wypoczynku oraz dodatki świąteczne,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji (szkolenia),
 • dobrą atmosferę pracy i wsparcie ze strony pozostałych Współpracowników.

Uwagi dotyczące aplikowania:

Oferty zawierające życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopie poświadczające wykształcenie prosimy kierować na adres: kadry.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl z dopiskiem REKRUTACJA NA STANOWISKO LEKARZ, na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest:
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny , Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu , ul.Słoneczna 83 , 43-384 Jaworze, NIP: 937-14-94-573
Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.

Zgoda na przetwarzanie danych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny , Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu , ul.Słoneczna 83 , 43-384 Jaworze, NIP: 937-14-94-573
zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.


Jaworze, dnia 01.07.2020

OGŁOSZENIE

Poszukujemy pracownika na stanowisko FIZJOTERAPEUTY.

Praca w pełnym wymiarze godzin, stabilne zatrudnienie w prestiżowej placówce.

Zakres obowiązków

 • realizacja świadczeń zdrowotnych związanych z przywracaniem sprawności fizycznej oraz zdrowia pacjentom w oparciu o przyjęte standardy i procedury, zgodnie z zaleceniami lekarza,
 • zapewnienie całkowitej opieki pacjentom na optymalnym poziomie jakościowym.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zawodzie fizjoterapeuty
 • mile widziane 5-letnie doświadczenie w pracy,
 • dobra organizacja pracy własnej, dokładność, rzetelność i odpowiedzialność.

Co oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat,
 • system premiowania pracowników, gratyfikacje jubileuszowe, dodatki stażowe,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym m.in. dofinansowanie do wypoczynku oraz dodatki świąteczne,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji (szkolenia),
 • dobrą atmosferę pracy i wsparcie ze strony pozostałych Współpracowników.

Uwagi dotyczące aplikowania:

Oferty zawierające życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopie poświadczające wykształcenie prosimy kierować na adres: kadry.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl z dopiskiem REKRUTACJA NA STANOWISKO FIZJOTERAPEUTA na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest:
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny, Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu, ul.Słoneczna 83, 43-384 Jaworze, NIP: 937-14-94-573
Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.

Zgoda na przetwarzanie danych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny , Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu , ul.Słoneczna 83 , 43-384 Jaworze, NIP: 937-14-94-573
zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.


Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w ramach rekrutacji
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dla oferentów w ramach konkursu na świadczenie usług medycznych


14.07.2022

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Ordynatora Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży

Beskidzkiego Zespołu Leczniczo- Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu

znajduje się pod linkiem:


Ogłoszenie o konkursie


Aktualne oferty pracy w Szpitalu znajdują się na stronie portalu:

Aktualne oferty pracy w Szpitalu - kliknij!


Praca dla obywateli Ukrainy / Робота для громадян України / Работа для граждан Украины

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu zatrudni osoby z wykształceniem medycznym, m.in.:

 • lekarzy specjalistów: rehabilitacji medycznej, ortopedii, neurologii, chorób wewnętrznych, reumatologii, pediatrii, kardiologii,
 • pielęgniarki,
 • fizjoterapeutów.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie  dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: kadry.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl.

Szczegóły ofert pracy można uzyskać pod numerem telefonu: (33) 8172166 (wew. 511)

 

 

 Лікувально-реабілітаційна лікарня Бескидзки Лікарня тривалого лікування в Явоже працевлаштуватиме людей з медичною освітою, серед інших:

 • лікарі-спеціалісти: медична реабілітація, ортопедія і травматологія, неврологія, внутрішні хвороби, ревматологія, педіатрія, кардіологія,
 • медсестри,
 • фізіотерапевти.

 Якщо ви зацікавлені, будь ласка, надішліть свої документи на адресу електронної пошти: kadry.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl

  Деталі пропозицій роботи можна отримати за телефоном: (33) 81 721 66 (внутрішній номер 511)
 

 

 Лечебно-реабилитационная больница Бескидзки Больница длительного лечения в  Явоже трудоустроит людей с медицинским образованием, среди прочего:

 • врачи-специалисты: медицинская реабилитация, ортопедия и травматология, неврология, внутренние болезни, ревматология, педиатрия, кардиология,
 • медсестры,
 • физиотерапевты.

 Если вы заинтересованы, пожалуйста, отправьте свои документы на адрес электронной почты: kadry.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl

 Детали предложений работы можно получить по телефону: (33) 81 721 66 (внутренний номер 511)


 Jaworze, 21.02.2022 r.

 OGŁOSZENIE

 Poszukujemy pracownika na stanowisko:

 Lekarz – Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Zakres obowiązków

 • przyjmowanie pacjentów do oddziału
 • leczenie i opieka nad pacjentami hospitalizowanymi na oddziale
 • możliwość pełnienia dyżurów na oddziale
 • prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Wymagania

 • tytuł zawodowy lekarza i pełne prawo wykonywania zawodu
 • tytuł lekarza w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii medycyny fizykalnej lub tytuł lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii lub tytuł lekarza który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej.
 • samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność i zaangażowanie
 • dobra organizacja pracy

Co oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat, część etatu lub w innej formie zatrudnienia (do uzgodnienia),
 • możliwość objęcia stanowiska Ordynatora lub Z-cy Ordynatora na Oddziale dla Dzieci i Młodzieży,
 • system premiowania pracowników, gratyfikacje jubileuszowe, dodatki stażowe,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym m.in. dofinansowanie do wypoczynku oraz dodatki świąteczne,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji (szkolenia),
 • dobrą atmosferę pracy i wsparcie ze strony pozostałych Współpracowników.

Uwagi dotyczące aplikowania:

Oferty zawierające życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopie poświadczające wykształcenie prosimy kierować na adres: kadry.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl z dopiskiem REKRUTACJA NA STANOWISKO LEKARZ, na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest:
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny , Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu , ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze, NIP: 937-14-94-573
Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.

Zgoda na przetwarzanie danych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny , Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu , ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze, NIP: 937-14-94-573
zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Jaworze, dnia 23.06.2021r.

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie: art. 26 ust. 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1398 z późn. zm.).

Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83 zwany dalej Udzielającym Zamówienia ogłasza postępowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia opieki lekarskiej w dni powszednie w porze nocnej oraz w dni świąteczne i wolne od pracy w: Oddziale Leczniczo – Rehabilitacyjnym dla Dorosłych, Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej dla Dorosłych, Pododdziale Rehabilitacji Kardiologicznej, w Jaworzu przy ul. Słonecznej 83.

 1 osoba – lekarz dyżurny – specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinach: rehabilitacja medyczna, choroby wewnętrzne, kardiologia, neurologia, balneologia, reumatologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu lub pokrewnych lub bez specjalizacji z 2-letnim doświadczeniem pracy lekarza – ok.74 godzin miesięcznie,

Proponowane kryteria mierzalne: kwota wynagrodzenia – cena 100%

Czas trwania umowy: od dnia zawarcia umowy  na czas udzielania świadczeń zdrowotnych, nie krótszy niż 3 miesiące.

Szczegółowe warunki postępowania, formularze ofert, projekty umów udostępniane są w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Jaworzu, ul. Słoneczna 83, pok. 7, od dnia 23.06.2021 r. w godz. od 7:00 do 14:00 do dnia 16.07.2021 r. do godz. 09:00, kontakt tel. 33/8172166 wew. 511 oraz dodatkowo formularze ofert dostępne na stronie internetowej: www.rehabilitacja-jaworze.com.pl

Miejsce, termin składania ofert: koperta z ofertą w siedzibie Udzielającego zamówienia w Jaworzu ul. Słoneczna 83 w Sekretariacie, mailowo na adres bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl lub faxem 33 817-34-63 do dnia 16.07.2021 r. do godz. 14:00.

Miejsce, termin rozstrzygnięcia postępowania: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Jaworzu ul. Słoneczna 83, 19.07.2021 r. o godz. 14:00. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawierać będzie braki formalne Udzielający Zamówienie wezwie Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania: komunikat na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia oraz na stronie internetowej: www.rehabilitacja-jaworze.com.pl

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania  w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1373 z późn. zm.).

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, unieważnienia postępowania, przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania bez podania przyczyny.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników postępowania znajduje się w Szczegółowych warunkach postępowania na realizację świadczeń zdrowotnych, punkt XVIII

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie świadczeń zdrowotnych
Szczegółowe warunki postępowania na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie
Oferta – wzór
Oświadczenie oferenta doświadczenie zawodowe
Oświadczenie oferenta
Oświadczenie o niekaralności


Jaworze, dnia 01.07.2020

OGŁOSZENIE

Poszukujemy pracownika na stanowisko Lekarz – Specjalista Rehabilitacji Medycznej .

Zakres obowiązków

 • przyjmowanie pacjentów do oddziału
 • leczenie i opieka nad pacjentami hospitalizowanymi w oddziale
 • pełnienie dyżurów w oddziale
 • prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Wymagania

 • tytuł zawodowy lekarza i pełne prawo wykonywania zawodu
 • specjalizacja z zakresu rehabilitacji medycznej
 • samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność i zaangażowanie
 • dobra organizacja pracy

Co oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat,
 • system premiowania pracowników, gratyfikacje jubileuszowe, dodatki stażowe,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym m.in. dofinansowanie do wypoczynku oraz dodatki świąteczne,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji (szkolenia),
 • dobrą atmosferę pracy i wsparcie ze strony pozostałych Współpracowników.

Uwagi dotyczące aplikowania:

Oferty zawierające życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopie poświadczające wykształcenie prosimy kierować na adres: kadry.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl z dopiskiem REKRUTACJA NA STANOWISKO LEKARZ, na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest:
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny , Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu , ul.Słoneczna 83 , 43-384 Jaworze, NIP: 937-14-94-573
Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.

Zgoda na przetwarzanie danych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny , Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu , ul.Słoneczna 83 , 43-384 Jaworze, NIP: 937-14-94-573
zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.


Jaworze, dnia 01.07.2020

OGŁOSZENIE

Poszukujemy pracownika na stanowisko FIZJOTERAPEUTY.

Praca w pełnym wymiarze godzin, stabilne zatrudnienie w prestiżowej placówce.

Zakres obowiązków

 • realizacja świadczeń zdrowotnych związanych z przywracaniem sprawności fizycznej oraz zdrowia pacjentom w oparciu o przyjęte standardy i procedury, zgodnie z zaleceniami lekarza,
 • zapewnienie całkowitej opieki pacjentom na optymalnym poziomie jakościowym.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zawodzie fizjoterapeuty
 • mile widziane 5-letnie doświadczenie w pracy,
 • dobra organizacja pracy własnej, dokładność, rzetelność i odpowiedzialność.

Co oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat,
 • system premiowania pracowników, gratyfikacje jubileuszowe, dodatki stażowe,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym m.in. dofinansowanie do wypoczynku oraz dodatki świąteczne,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji (szkolenia),
 • dobrą atmosferę pracy i wsparcie ze strony pozostałych Współpracowników.

Uwagi dotyczące aplikowania:

Oferty zawierające życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopie poświadczające wykształcenie prosimy kierować na adres: kadry.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl z dopiskiem REKRUTACJA NA STANOWISKO FIZJOTERAPEUTA na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest:
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny, Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu, ul.Słoneczna 83, 43-384 Jaworze, NIP: 937-14-94-573
Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.

Zgoda na przetwarzanie danych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny , Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu , ul.Słoneczna 83 , 43-384 Jaworze, NIP: 937-14-94-573
zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.


Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w ramach rekrutacji
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dla oferentów w ramach konkursu na świadczenie usług medycznych