Informacje dla rodziców

Postępowania do 130 tyś.zł

Każdy uczeń w Placówce realizuje program nauczania obowiązujący w szkole macierzystej. Dziecko powinno posiadać własne podręczniki, ćwiczenia oraz zeszyty, by kontynuować własny program nauczania.

Uczeń do szkoły przyszpitalnej zabiera również ze sobą:

  • spis tematów lekcyjnych z poszczególnych przedmiotów, które musi zrealizować w szkole przyszpitalnej ( przygotowuje nauczyciel ze szkoły macierzystej),
  • przybory do pisania, rysowania i malowania,
  • podstawowe artykuły papiernicze typu: klej, blok, papier ksero, papier kolorowy.

Rodzice proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów ( jeśli dziecko je posiada):

  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • opinie: psychologiczne, pedagogiczne i inne,
  • zaświadczenie ze szkoły macierzystej do której klasy uczęszcza uczeń oraz których przedmiotów nie realizuje w danym roku szkolnym (np. informatyka, technika, muzyka).

Wszystkie wymagane dokumenty należy pozostawić w Izbie Przyjęć, dopinając je do karty ewidencji szkolnej, którą obowiązkowo wypełnia rodzic/opiekun pacjenta.

Po zakończeniu nauki w szkole przyszpitalnej, uczniowie otrzymują zaświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego wraz z uzyskanymi ocenami z poszczególnych przedmiotów.

Szkoła przyszpitalna nie organizuje nauczania indywidualnego.