Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze

Postępowania do 130 tyś.zł

W Placówce nauczyciele pracują na trzech poziomach edukacyjnych: zespół klasowy  1-3 Szkoły Podstawowej, zespół klasowy 4-8 Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcące,
w których realizowane są wszystkie ogólne przedmioty nauczania. Nauczyciele stosują zasady
i metody nauczania właściwe pedagogice leczniczej, uwzględniając takie aspekty jak: 

  • niwelowanie negatywnych odczuć dziecka wynikających z choroby i z jego przymusowego pobytu w Szpitalu, 
  • ścisła indywidualizacja pracy z dzieckiem pozwalająca na takie prowadzenie procesu dydaktycznego, by jego zaległości po powrocie do szkoły macierzystej były znikome. 

Bogata oferta pomocy dydaktycznych i nowoczesny sprzęt audiowizualny korzystnie wpływa na atrakcyjność i merytoryczną wartość zajęć dydaktycznych.

W szczególnych przypadkach ze względu na stan zdrowia ucznia na wniosek lekarza można odstąpić od realizacji niektórych treści nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Oprócz zajęć lekcyjnych prowadzone są pozalekcyjne zajęcia wychowawcze, aktywizując dzieci i młodzież na wielu obszarach i rozwijając ich zainteresowania i uzdolnienia. 

Zajęcia wychowawcze są lubianą formą spędzania czasu w Szpitalu. Nauczyciele – wychowawcy wyzwalają swobodną twórczość dziecka i rozwijają zdolność kreatywnego myślenia, stosując ciekawe i nowoczesne metody pracy. 

Najczęściej stosowanymi formami pracy pozalekcyjnej są:

  • spacery, gry i zabawy na powietrzu,
  • zajęcia: plastyczne, czytelnicze, teatralne, wokalno – muzyczne,
  • zajęcia przybliżające kulturę śląska cieszyńskiego i walory Jaworza,
  • imprezy i konkursy dostosowane do wieku i możliwości wychowanków,
  • odrabianie lekcji.

Zajęcia wychowawcze organizowane są codziennie, również w okresie ferii szkolnych i dni wolnych od nauki.