Terapia Zajęciowa Oddział Dla Dorosłych

Terapia Zajęciowa Oddział Dla Dorosłych

Podczas pobytu w Szpitalu pacjenci realizują program terapii zajęciowej.
Strategia rozwoju terapii wyróżnia cztery główne kierunki i obszary działań:

 • promocje zdrowia – obszar edukacyjny i praktyczny,
 • arteterapię,
 • kulturoterapię,
 • działania życia codziennego pacjenta niepełnosprawnego.

Wszystkie działania mają na celu wspierać lub przywracać pacjenta do pełnego funkcjonowania
w środowisku zawodowym, społecznym i rodzinnym oraz wspomagać w leczeniu rehabilitacyjnym i rozwoju.

PROMOCJA ZDROWIA

Polega na przekazaniu wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia, wskazanie możliwości
i sposobów wdrożeń prozdrowotnych rozwiązań i umiejętności. Środkami przekazu są:

 • cykliczne wykłady, pogadanki, prezentacje multimedialne oraz filmy dydaktyczne z zakresu promocji zdrowia,
 • spacery relaksacyjne, silvoterapia, zajęcia plenerowe (elementy muzykoterapii, relaksacji, arteterapii) oraz oddechowe,
 • mobilna rekreacja muzyczna.

ARTETERAPIA I KULTUROTERAPIA

Obejmuje szerokie spektrum działań, zarówno bezpośrednią pracę indywidualną z pacjentem, działania grupowe (integracyjne, wspierające) w zakresie prac manualnych (rękodzieło) i sztuk plastycznych, a także spotkania ze sztuką poprzez filmy tematyczne, albumy książkowe oraz czytelnictwo.

Zajęcia manualne, plastyczne i artystyczne prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych technik z dziedziny terapii zajęciowej dostosowanej do możliwości pacjenta. Usprawnianie realizowane jest się za pomocą środków plastycznych, które wspomagają zarządzaniem swoim potencjałem.

Cyklicznie odbywają się działanie z obszaru życia społeczno-kulturalnego tj.:

 • koncerty i występy lokalnych zespołów i chóru,
 • wieczorki poetycko – muzyczne,
 • wykłady i prelekcje dydaktyczne prezentujące historię lecznictwa w Jaworzu (rys historyczny),
 • spotkania i współpraca z osobami ze środowiska lokalnego.

CZYNNOŚCI ŻYCIA CODZIENNEGO PACJENTA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

To wielowątkowy obszar działań obejmujący zarówno czynności dnia codziennego aż po zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu.

W założeniach terapii uwzględnia się następujące zagadnienia i cele:

 • samodzielność w czynnościach dnia codziennego – nowatorskie rozwiązania (przyrządy i narzędzia ułatwiające i pomagające ich wykonywanie) oraz poprawa jakości funkcjonowania w tym obszarze,
 • estetoterapia – zajęcia dotykające tematu higieny osobistej, dobrego samopoczucia poprzez dbanie o wygląd, poprawiające nastrój i komfort pobytu w Szpitalu,
 • filmoterapia – prezentacja filmów wzmacniających cele terapii,
 • zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu – zajęcia komputerowe od podstaw po sprawne posługiwaniem się komputerem jako środkiem komunikacji (zakupy, poruszanie się w sieci internetowej, sprawdzanie wiadomości, prowadzenie korespondencji internetowej oraz media społecznościowe).