Dialog techniczny

Postępowania do 130 tyś.zł

Jaworze, 13.04.2015 r.

  ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

 I.                   ZAPRASZAJĄCY:

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

ul. Słoneczna 83

43-384 Jaworze

 

II.                PODSTAWA PRAWNA:

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej PZP.

 

III.             CEL I PRZEDMIOT DIALOGU:

Celem dialogu jest uzyskanie doradztwa w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie i ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji potrzeb Zapraszającego związanego z zakupem mebli, a w szczególności:

1)      Mebli medycznych (łóżka medyczne, szafki, biurka, kozetki)

2)      Mebli biurowych (stoliki, krzesła, biurka, szafy)

 

IV.             WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM:

 

O uczestnictwo w dialogu mogą ubiegać się potencjalni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1)      Prowadzą działalność gospodarczą związaną z produkcją lub sprzedażą mebli medycznych i biurowych;

2)      Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przynajmniej dwie dostawy mebli o wartości przynajmniej 100 000 zł brutto każda.

 

V.                ZASADY PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO:

1)      Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz na równi traktujący potencjalnych Wykonawców w nim uczestniczących.

2)      Dialog będzie prowadzony do momentu, gdy Zapraszający będzie w stanie określić na podstawie uzyskanych od uczestników dialogu technicznego informacji w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania przetargowego.

3)      Planowany termin przeprowadzenia dialogu technicznego: sukcesywnie od dnia publikacji na stronie internetowej Zapraszającego do dnia 17.04.2015 r.

4)      Termin wyszczególniony w pkt 3 może ulec zmianie: skróceniu lub wydłużeniu w zależności od faktu osiągniecia celu Zapraszającego. O zmianie terminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Zapraszającego lub drogą e-mailową.

5)      W przypadku udostępnienia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w każdym przypadku udostępniający powinien wnieść zastrzeżenie, że nie mogą być one udostępnione pozostałym uczestnikom dialogu technicznego.

6)      Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia.

7)      Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby Zapraszającego w celu przygotowania postępowania, jak również jest zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań oraz stanowi zapewnienie ze strony uczestnika dialogu technicznego, że wykorzystanie przekazanych informacji nie będzie naruszało praw osób trzecich.

8)      Uczestnicy przystępujący do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgodę na wykorzystanie uzyskanych przez Zapraszającego informacji w treści przyszłych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.

9)      Dialog techniczny prowadzony jest w języku polskim. Jeżeli uczestnik dialogu posługuje się językiem obcym, winien zapewnić tłumacza.

 

VI.             ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM:

Wszystkie podmioty zainteresowane uczestnictwem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Zapraszający przyjmuje zgłoszenia dokonane w następujących formach:

  • elektronicznej na adres: przetargi.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl
  • faxem, na nr: 33 817 34 63
  • osobiście: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu ul. Słoneczna 83,43-384 Jaworze, Sekretariat: I piętro
  • pocztą na adres: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu ul. Słoneczna 83,43-384 Jaworze

 

VII.          INFORMACJE DODATKOWE:

1)      Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności nie stanowi postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego.

2)      Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się, w przyszłości, o zamówienie publiczne

3)      Zapraszający, po zakończeniu dialogu technicznego, zamierza przeprowadzić postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy PZP.

 

VIII.       ZAŁĄCZNIK:

– wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym przez Zapraszającego

 Zapraszający