Wskazujemy najlepszą drogę do sprawności

Wskazujemy najlepszą drogę do sprawności

Wskazujemy najlepszą drogę do sprawności

Wskazujemy najlepszą drogę do sprawności

Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Wskazujemy najlepszą drogę do sprawności
 rehabilitacja osób z chorobami układu krążenia

 

Celem projektu jest zmniejszenie ryzyka powikłań chorób układu krążenia
oraz utrzymanie bądź przywrócenie zdolności do aktywności zawodowej mieszkańców województwa śląskiego będących uczestnikami kompleksowych działań edukacyjnych i rehabilitacyjnych prowadzonych w ramach Programu.

 

Projekt będzie się składał z następujących działań:

1. Organizacji szkolenia dla kadry medycznej;

2. Kompleksowej rehabilitacja uczestników -grupy I, II;

3. Działań edukacyjnych -grupy I, II;

4. Grupy wsparcia dla palaczy i osób z nadwagą.

 

Grupę docelową stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej.

 

Działaniem nr 1 zostaną objęci pracownicy medyczni Beskidzkiego Zespołu Leczniczo –  Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu;

Działanie nr 2     skierowane jest do 35 pacjentów, mieszkańców województwa śląskiego, dotkniętych problemem chorób układu krążenia, z dwóch grup:

Grupa I   pacjenci hospitalizowani z powodu choroby niedokrwiennej serca (wg ICD 10:I20, I21, I24, I25) lub niewydolności serca (wg ICD 10: I50) lub po zabiegach rewaskularyzacji przezskórnej lub chirurgicznej tętnic wieńcowych w okresie co najmniej dwóch lat przed zgłoszeniem się do programu,

Grupa II  pacjenci znajdujący się pod opieką POZ lub poradni specjalistycznych w związku ze zdiagnozowaną chorobą niedokrwienną serca (wg ICD 10: I20, I21, I24, I25) lub niewydolnością serca (wg ICD 10: I50);

Działaniem nr 3    zostanie objętych ww. 35 pacjentów oraz 35 członków rodzin pacjentów w zakresie edukacji zdrowotnej;

W działaniu nr 4   wsparcie otrzyma 9 pacjentów chcących rzucić palenie oraz 18 pacjentów mających problem z nadwagą/otyłością i chcących zredukować masę ciała.  

Planowane efekty:

  • Zwiększenie dostępności do  świadczeń ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej, wzrost motywacji do poprawy zachowań zdrowotnych oraz poprawa kontroli czynników ryzyka chorób układu krążenia, zwiększenie poziomu wiedzy na temat zdrowego trybu życia wśród 35 mieszkańców województwa śląskiego tj. 16 kobiet w wieku od 40 do 59 r.ż. oraz 19 mężczyzn od 40 do 64 r.ż.;
  • Zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie zdrowego stylu życia wśród 35 członków rodzin uczestników projektu (16K i 19M)
  • Zwiększenie poziomu wiedzy wśród 5 przedstawicieli kadry medycznej prowadzącej rehabilitację kardiologiczną (3K i 2M)

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.03.2023 r.

 

Całkowita wartość projektu:  118 868,75 PLN

 

                     Dofinansowanie projektu:  104 604,50 PLN

                   Dofinansowanie projektu z UE:  101 038,43 PLN


Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Wskazujemy najlepszą drogę do sprawności, rehabilitacja osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego

 

Celem projektu jest przywrócenie sprawności fizycznej oraz zdolności
do aktywności zawodowej mieszkańcom województwa śląskiego
z dysfunkcjami narządu ruchu, spowodowanymi przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego.

 

Projekt będzie składał się z 3 zadań:

1.    Organizacji szkolenia dla kadry medycznej;

2.    Rehabilitacji uczestników;

3.    Prowadzenia działań w zakresie edukacji zdrowotnej, żywieniowej oraz psychoedukacji.

 

Grupę docelową Projektu stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej.


Zadaniem nr 1    objęci zostaną pracownicy medyczni zatrudnieni w Beskidzkim Zespole
                                 Leczniczo ? Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki
Długoterminowej w Jaworzu;

Zadania nr 2 i 3  skierowane do 400 osób zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, w wieku aktywności zawodowej od 50 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn, aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia.

Programem objęci zostaną pacjenci z rozpoznaniem choroby przewlekłej układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie (wg ICD-10: M15-M19, M47, M50, M51, M54) niekorzystający w ciągu 6 miesięcy przed zgłoszeniem do programu ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych.

 

Okres realizacji projektu: 02.01.2020 r. – 03.03.2023 r.

 

Całkowita wartość projektu:  713 355,00 PLN

 

                     Dofinansowanie projektu z UE:  606 351,75 PLN

Poprzedni wpis Następny wpis